Chính sách thành viên

  •  MEMBER CARD: Tổng giá trị hóa đơn đã mua từ 0-3tr được tích 3% trên tổng giá trị hóa đơn.
  •  VIP CARD: Tổng giá trị hóa đơn đã mua từ 3-6tr được tích 5% trên tổng giá trị hóa đơn
  •  SUPERVIP CARD: Tổng giá trị hóa đơn đã mua >6tr được tích 8% trên tổng giá trị hóa đơn.

=> Khách hàng mua hàng (tại cửa hàng) trong tuần sinh nhật ( trước và sau ngày sinh nhật 3 ngày ) được giảm 10% trên tổng hóa đơn.